Privacyverklaring

Home    //    Privacyverklaring

Coppens Vastgoedonderhoud BV, gevestigd aan Den Bulk 3a 5126 PW Gilze, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.coppensvastgoedonderhoud.nl

Den Bulk 3a

5126 PW Gilze

+31 161451833

 

Sander Coppens is de Functionaris Gegevensbescherming van Coppens Vastgoedonderhoud BV Hij/zij is te  bereiken via sander@coppensvastgoedonderhoud.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor‐ en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E‐mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze  website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die  jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming  persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  sander@coppensvastgoedonderhoud.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coppens Vastgoedonderhoud BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e‐mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren
 • Het afhandelen van uw betaling

De wettelijke grondslag daarvoor is  dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn  om onze verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw bedrijf) en ons gesloten overeenkomsten  goed te kunnen uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Coppens Vastgoedonderhoud BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over  zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma's of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld  een medewerker van Coppens Vastgoedonderhoud BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coppens Vastgoedonderhoud BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Coppens Vastgoedonderhoud BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Coppens Vastgoedonderhoud BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coppens Vastgoedonderhoud BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de  uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coppens Vastgoedonderhoud BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies  die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek  aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij  gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze  zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden  voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast  kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coppens Vastgoedonderhoud BV  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een  ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van  uw persoonsgegevens sturen naar sander@coppensvastgoedonderhoud.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Coppens Vastgoedonderhoud BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende  link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coppens Vastgoedonderhoud BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  sander@coppensvastgoedonderhoud.nl

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.